[Gr] Haben vs Sein (2 Động Từ Cơ Bản)

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

haben-sein-perfekt

I. Mở đầu:

Trong tiếng Đức, 2 động từ HabenSein là 2 động từ cơ bản và quan trọng nhất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng chính xác 2 động từ này nhé.

II. Định Nghĩa và Cách Sử Dụng:

1. Động Từ Sein:

sein

1.1 Sử dụng như một động từ bình thường:

*Khi liên quan đến tính từ: z.B: du bist sehr nett.

*Khi định nghĩa, hoặc giới thiệu ai hoặc cái gì đó ( Nghề nghiệp, quốc tịch, v.v..)

z.B: Das ist Ngọc Trinh. Sie ist Vietnamese. Sie ist Supermodel.

*Khi đưa thông tin về tuổi tác, ngày giờ: z.B: Sie ist 23 Jahre alte. Es ist 14 Uhr.

1.2 Sử dụng như một trợ động từ với Perfekt hoặc Plusquamperfekt:

* Khi dùng với động từ intransitiven (Động từ không cần vị ngữ cách 4), những động từ này nhấn mạnh sự thay đổi địa điểm như là: gehen, laufen, fahren, fallen, fliegen, kommen, reisen, stürzen.

z.B: Tom ist gelaufen.

* Khi dùng với động từ intransitiven những động từ này nhấn mạnh sự thay đổi trạng thái như là: aufwachen, tauen, einschlafen, gefrieren, sterben, zerfallen.

z.B: Jimmy ist eingeschlafen.

* Một số động từ đặc biệt: bleiben, sein, werden.

z.B: Neuer ist zu Hause geblieben.

2. Động Từ Haben:

haben

2.1 Sử dụng như một động từ bình thường:

*Khi nhấn mạnh việc sở hữu một cái gì đó.

z.B: Ich habe keine Zeit. Ich habe ein Auto.

2.2 Sử dụng như một trợ động từ với Perfekt và Plusquamperfekt:

* Với tất cả các động từ transitiven (Động từ cần vị ngữ cách 4).

 z.B: Ich habe diese frau geliebt.

* Với tất cả các động từ intransitiven, những động từ không nhấn mạnh sự  thay đổi về trạng thái/ địa điểm.

z.B: Lan hat getanzt.

* Với động từ phản thân (Reflexive Verben)

z.B: Ich habe mich verlaufen.

Để nắm vững cách sử dụng Haben và Sein các bạn làm bài tập online Tại Đây nhé:

(* Bài viết sử dụng tài liệu của lingolia.com*)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

32 comments

 1. Thầy cho e hỏi öffnen và schließen trong perfekt đi với sein hay haben hay đi với cả 2 ạ. Vì e thấy có lúc öffnen đi với sein lúc với haben ? Danke im voraus!

  • hocvoithayduggi@gmail.com

   öffnen và schließen là những động từ chỉ một hành động nên ở Perfekt chúng phải chia với haben:
   Der Schüler hat die Tür geöffnet.
   Das Mädchen hat das Fenster geschlossen.

   Khi đổi qua thể bị động (Passiv) ở Perfekt
   ist…..worden là Perfekt của “werden” = bị, được
   Die Tür ist vom Schüler geöffnet worden.
   Das Fenster ist vom Mädchen geschlossen worden.

 2. Mit dem Konjunktiv wenn Mussen wie haben oder sein benutzen?

  • Mussen wir haben oder sein benutzen?

  • ducfuctap

   Der Konjunktiv II für die “Vergangenheit” wird mit “hätte” oder “wäre” und “Partizip II” gebildet.

   VERBEN MIT HABEN IM PERFEKT
   e) ein Buch lesen – ich hätte ein Buch gelesen
   i) dich anrufen – ch hätte dich angerufen
   f) dir einen Brief schreiben – ich hätte dir einen Brief geschrieben
   g) mein Zimmer streichen – ich hätte mein Zimmer gestrichen
   k) am Seminar teilnehmen – ich hätte am Seminar teilgenommen
   d) meinen Freunden helfen – ich hätte meinen Freunden geholfen
   h) mein Fahrrad reparieren – ich hätte mein Fahrrad reüpariert
   l) sich mit Maria unterhalten – ich hätte mich mit Maria unterhalten
   j) den Keller aufräumen – ich hätte den Keller aufgeräumt
   ………………..

   VERBEN MIT SEIN IM PERFEKT

   c) nach Berlin fliegen – ich wäre nach Berlin geflogen.
   a) einkaufen gehen – ich wäre einkaufen gegangen
   b) länger in Köln bleiben – ich wäre in Köln geblieben

   ĐỘNG TƯ XÊ DỊCH/SEIN IM PERFEKT
   bummeln, eilen, fahren, fliegen, flitzen, flüchten, fortgehen, gehen,
   gelangen, hasten, humpeln, jagen, klettern, kommen, laufen,
   marschieren, rennen, schlendern, schlurfen, schreiten, schwanken
   sich fortbewegen, spazieren, springen, stampfen, steigen, stolpern
   stolzieren, stürmen, stürzen, tappen, taumeln, torkeln, trippeln, trotten
   wandeln, wandern, waten, ziehen,

   Động từ thay đổi vị trí /Verben der Ortsänderung/SEIN IM PERFEKT
   A. fallen, steigen, sinken, abspringen, folgen, umkehren, zurückkehren.
   B. fliehen, abhauen, entkommen, ausbrechen, entgleisen, umziehen.
   C. kommen, ankommen, immigrieren, einkehren, einsteigen, antanzen, eintreffen.
   D. landen, stranden, wassern.

   Động từ thay đổi trạng thái /Verben der Zustandsänderung:/SEIN IM PERFEKT
   verdunsten, platzen, brechen, verblühen, versteinern, vertrocknen, explodieren,
   einstürzen, bersten.
   genesen, erkranken, kollabieren, erblinden, erstarren, verarmen, vereinsamen,
   aufwachen, einschlafen.

   Động từ chỉ sự xuất hiện /Verben des In-Erscheinung-Tretens:/SEIN IM PERFEKT
   erscheinen, auftreten (von Phänomenen), entstehen, auftauchen (i. S. v. ‚erscheinen’),
   auffallen, einfallen.

   Động từ chỉ sự biến mất /Verben des Außer-Erscheinung-Tretens:/SEIN IM PERFEKT
   sterben, aussterben, verschwinden, erlöschen, verhallen.

   Động từ chỉ sự đổi qua một trạng thái mới /Verben mit intergressiver und ingressiver Lesart/SEIN IM PERFEKT
   erstrahlen, erglühen, erklingen, ertönen, erdröhnen, erzittern, aufstrahlen, aufglimmen

   Động từ chỉ việc từu trượng /”Abstrakte” sein-Verben/SEIN IM PERFEKT
   scheitern, glücken, fehlschlagen, gelingen, misslingen, passieren, geschehen, erfolgen,
   unterlaufen, verjähren (Strafe), verfallen (Eintrittskarte, Gutschein), ablaufen (Frist,
   Verfallsdatum)

 3. Ah cả zu, von, nach, in, bei nữa ạ . Con ảm ơn thầy!

 4. Thưa thầy! Con gặp rắc rối khi phân biệt Akk và Dativ ạ @@

 5. Thầy giải quyết giúp em với ạ

  • Làm thế nào để phân biệt:
   Haben + ge…t
   OR
   Haben + ge…en
   Cảm ơn thầy nhìu ạ.

   • ducfuctap

    1- trò chỉ cần thuộc lòng bảng động từ mạnh (176 động từ chia theo 8 nhóm) là đủ vì chúng luôn tận cùng bằng “ge- + -en”,

    2- những động từ còn lại là yếu hay hỗn hợp và chúng luôn liôn tận cùng bằng “ge- + -t” hay “ge- + -et”

    Để phân biệt động từ nào mạnh (bất qui tắc), yếu (có qui tắc) hay lai (có dấu hiệu vừa mạnh vừa yếu) chúnng ta chỉ phân tích những động từ gốc (Stammverben) tức là những động từ chưa bị ghép với một đầu tố (Verbzusatz) hay tiếp đầu ngữ (Vorsilben).
    1. động từ gốc: lachen, nehmen, fragen, bringen….
    2. động từ tách rời (gốc + đầu tố): anfahren, ablehnen, einnehmen……
    3. động từ không tách rời (gốc + tiếp đầu ngữ): bekommen, erfahren, verkaufen…….

    Đặc điểm của mỗi loại động từ có thể thấy ngay ở PRÄTERITUM và PERFEKT

    YẾU: Infinitiv – fragen – Präteritum – fragte – Perfekt – gefragt (-en, -te, ge-t)
    YẾU: GỐC động từ không bao giờ biến âm
    YẾU: động từ thường tận cùng bằng –ern, -eln, -ieren, -lichen, -igen (100% yếu)
    YẾU: một số ít có thể tận cùng bằng –nen, -men, -ten, -den, -chen*
    MẠNH: Infinitiv – nehmen – Präteritum – nahm – Perfekt – genommen (e-a-o)
    MẠNH: GỐC động từ biến âm theo 27 nhóm khác nhau
    MẠNH: tổng số động từ mạnh chỉ có hơn 100 mà thôi.

    LAI: Infinitiv – bringen – Präteritum – brachte – Perfekt – gebracht
    LAI: Infinitiv – spalten – Präteritum – spaltete – Perfekt – gespalten
    LAI: nếu GỐC động từ biến âm thì ở Präteritum thêm đuôi –te và ở PERFEKT thêm ge-t
    LAI: nếu GỐC động từ không biến âm thì ở Präteritum thêm đuôi –te và ở PERFEKT thêm –en
    LAI: tổng số động từ lai là 18 (trong đó có 6 thái động từ – Modalverben)

    MẸO HỌC THUỘC LÒNG CÁC ĐỘNG TỪ TIẾNG ĐỨC

    1. HỌC THUỘC LÒNG 19 ĐỘNG TỪ LAI
    kennen-kannte-gekannt
    nennen-nannte-genannt
    rennen-rannte-gerannt
    senden-sandte-gesandt
    wenden-wandte-gewandt
    bringen-brachte-gebracht
    denken-dachte-gedacht
    wissen-wusste-gewusst (Präsens: ich weiss)
    winken-winkte-gewinkt/gewunken
    dürfen-durfte-gedurft (Präsens: ich darf)
    können-konnte-gekonnt (Präsens: ich kann)
    mögen-mochte-gemocht (Präsens: ich mag)
    müssen-musste-gemusst (Präsens: ich muss)
    sollen-sollte-gesollt (Präsens: ich soll)
    wollen-wollte-gewollt (Präsens: ich will)
    haben-hatte-gehabt
    mahlen-mahlte-gemahlen
    salzen-salzte-gesalzen
    spalten-spaltete-gespalten
    HẾT

    HỌC THUỘC LÒNG 27 NHÓM ĐỘNG TỪ MẠNH
    a-i-a (1 Verb) fangen-fing-gefangen (Präsens: er fängt)
    a-ie-a (7) blasen-blies-geblasen/halten-hielt-gehalten (Präsens: er bläst, hält)
    a-u-a (7) fahren-fuhr-gefahren/laden-lud-geladen (Präsens: er fährt, lädt)
    ä-a-o (1) gebären-gebar-geboren
    ä-i-a (1) hängen-hing-gehangen
    ä-o-o (2) wägen-wog-gewogen/gären-gor-gegoren
    au-ie-ie (2) hauen-hieb-gehauen/laufen-lief-gelaufen
    au-o-o (3) schnauben-schnob-geschnoben/saufen-soff-gesoffen
    e-a-a (1) stehen-stand-gestanden
    e-a-e (11) essen-aß-gegessen/sehen-sah-gesehen (Präsens: er isst, sieht)
    e-a-o (19) nehmen-nahm-genommen (Präsens: er nimmt)
    e-i-a (1) gehen-ging-gegangen
    ei-ie-ei (1) heißen-hieß-geheißen
    ei-ie-ie (16) bleiben-blieb-geblieben/leihen-lieh-geliehen
    ei-i-i (21) reiten-ritt-geritten/schneiden-schnitt-geschnitten
    e-o-o (12) heben-hob-gehoben/scheren-schor-geschoren
    i-a-e (1) bitten-bat-gebeten
    i-a-o (6) schwimmen-schwamm-geschwommen
    i-a-u (17) finden-fand-gefunden/singen-sang-gesungen
    ie-a-e (1) liegen-lag-gelegen
    ie-o-o (20) biegen-bog-gebogen/fliegen-flog-geflogen
    i-u-u (1) schinden-schund-geschunden
    o-a-o (1) kommen-kam-gekommen
    o-ie-o (1) stoßen-stieß-gestoßen (Präsens: er stößt)
    ö-o-o (1) löschen-losch-geloschen
    u-ie-u (1) rufen-rief-gerufen
    ü-o-o (3) lügen-log-gelogen/trügen-trog-getrogen
    HẾT

    HỌC THUỘC LÒNG NHÓM ĐỘNG TỪ YẾU
    những động từ không nằm trong hai nhóm trên đương nhiên là yếu rồi (haha!!!)

    Chúng ta có tổng cộng 14000 động từ gốc+ghép . Nếu chỉ học gần 128 động từ gốc thuộc lòng để biết hết các động từ thì các bạn hãy nhanh tay làm ngay đi!!!!!

    *động từ yếu tận cùng bằng –chen, –den, -men, -nen, -ten
    baden, atmen, widmen, rechnen, zeichnen, öffnen, antworten, arbeiten, lachen, machen….
    *động từ mạnh tận cùng bằng –den, -men, -nen, -ten
    finden, binden, schneiden, laden, nehmen, schwimmen, kommen, halten, reiten, bitten…..

 6. Làm ơn cho mình hỏi:
  1. Làm sao để nhận biết và làm sao để đặt câu cho 2 thể loại Akkusativ & Dativ
  2. Cách nhận biết và cách dùng cho Perfekt với “Haben” và “Sein”

  Do mình vừa mới sang Đức được gần 3 tháng và đang theo học khóa Intergrationkurs nên có rất nhiều chỗ phân vân cần các bạn tư vấn và chia xẻ.
  Rất mong nhận được sự xẻ chia của mọi người.
  Vilen Dank

 7. Va cả dộng tư hatte nữa a khi nao thi dung dông tư hatte

  • ducfuctap

   trò có thể cho thầy biết trò đang học tiếng đức với ai hay trò đang tự học?
   hatte, hatten không phải là một động từ mà là một “thì quá khứ” của động từ “haben”. Haben được sử dụng để thành lập thì Perfekt/hiện tại hoàn thành hay thì Plusquamperfekt/quá khứ hoàn thành khi dịch sang tiếng việt chúng ta có thể gọi là haben=đã

   Perfekt-> ich habe gelacht. (tôi đã cười)
   Plusquamperfekt -> ich hatte gelacht. (tôi đã cười)

   “warden” là dạng củ của “wurden” -> đây là thì quá khứ của động từ “werden”. Dạng warden chỉ còn thấy trong truyện cổ của Grimm.
   werden có ba nghĩa chính: 1) trở thành 2) sẽ 3) bị, được

 8. Ban oi cho mình hỏi khi nao thì dung dông tư warden …

 9. I’ve been surfing on-line more than 3 hours lately, but I never discovered any fascinating article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website
  owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be a lot more useful than ever
  before.

  my web page game xi to online

 10. Làm ơn cho mình hỏi
  Cách nhận biết .khi nào thêm s vào giữa các từ nối và khi nào không thêm s
  Vd. Arbeitsamt. Thêm s
  Hoặc. Arbeitzeit. Không thêm s
  Xin cảm ơn nhiều.

  • duc fuc tap

   -s- thương đưng
   sau nhưng vi ngư như: -heit, -keit; -ling; -sal; -schaft; -tum; -ung; -ion; -tät.
   sau nhưng đông từ nguyên mâu đươc danh từ hoa: verhaltensgestört
   sau danh từ nư tinh tân cung băng -at und -ut: Vi du.: Heirat, Institut
   sau danh từ ghep nư tinh vơi cac từ –fahrt, –flucht, –furcht, –macht, –sicht, –sucht, –nacht,
   –zucht.
   sau danh từ nam tinh hay trung tinh khi đôi qua sở hưu cach đươc tân cung băng -s
   sau nhưnh dant từ nư tinh như: Geduld-, Bibilothek-, Sorgfalt-, Unschuld-, Geschichte-, Hilfe- :
   Geduldsprobe

   • duc fuc tap

    Luật dùng âm chêm /s/
    - sau những vĩ tố -tum, -ling, -ion, -tät, -heit, -keit, -schaft, -sicht, -ung
    Altertumsforschung, Frühlingserwachen, Kommunionsfest, Realitätsverlust, Einheitsfeier, Heiterkeitsanfall, Eigenschaftswort, Ansichtskarte, Erinnerungsvermögen
    - sau những động từ nguyên mẫu bị danh từ hóa: das Essen, das Leben…….
    Essensreste, Lebensfreude, Leidensweg, Redensart, Schlafenszeit, Sehenswürdigkeit, Sterbenswörtchen, Wissenslücke, und daher auch Schadensersatz, ngoại lệ: Schadenfreude

    Âm chêm /s/ không bao giờ đứng
    - trong những từ ghép mà từ đầu là giống cái không có vĩ tố -ion, -tät, -heit, -keit, -schaft, -sicht, -ung
    Weltkugel, Nachtzug, Fruchtsaft, Kammerdiener, Lageplan, Redezeit, Musikzimmer, Naturschutz, Schurwolle
    Ngoại lệ: Armut, Hilfe, Liebe, Geschichte, Weihnacht
    - trong những từ ghép mà từ đầu có âm tận cùng -er
    Anglerlatein, Bäckermütze, Bohnerwachs, Feierabend, Folterknecht, Jägerschnitzel, Kellertür, Metzgerladen, Peterwagen, Räuberhauptmann, Ritterburg, Steuererklärung, Zigeunerjunge
    Ngoại lệ: Hungersnot, Henkersmahlzeit, Jägersmann, Petersberg……………….
    - trong những từ ghép mà từ đầu có âm tận cùng -el
    Hagelschauer, Hebelgesetz, Kabeltrommel, Kegelklub, Mandelaugen, Nebelhorn, Paddelboot, Pendeluhr, Wendeltreppe
    Ngoại lệ: Engel (Engelsgesicht), Himmel (Himmelstor), Esel (Eselsohr)
    - trong những từ ghép mà từ đầu có âm tận cùng -en nhưng không phải động từ nguyên mẫu
    Bodensatz, Ebenbild, Gartentor, Nebenstraße, Ladenpassage, Rasenfläche, Wagenachse
    - trong những từ ghép mà từ đầu tận cùng bằng những âm -sch, -s, -ss, -ß, -st, -tz, -z
    Waschsalon, Preisliste, Hasskappe, Grußkarte, Lastwagen, Sitzkissen, Putzmittel, Herzkammer
    Âm chêm /s/ có lúc dùng lúc không:
    - trong những từ ghép với -steuer, -straße
    Einkommen[s]steuer, Vermögen[s]steuer, Bahnhof[s]straße, Frieden[s]straße
    - trong những từ ghép với phân từ
    verfassung[s]gebend, richtung[s]weisend, krieg[s]führend, staat[s]erhaltend

 11. ban oi ,cho nay sao lai la;monika ist einestunde lang geschwimmen ma ko fai la monika hat eine stunde lang geschwommen

 12. Mình muốn hỏi cách chia của động từ sein trong der Inperativ. Danke.

 13. sie ist Vietnamesisch

  • Deutsch Lieber

   Chào bạn Nhi,

   vietnamesisch là tính từ bạn ạ. Bạn có thể nói die vietnamesische Sprache: Nghĩa là ngôn ngữ Việt Nam.

   der Vietnamese | die Vietnamesin : Là người việt Nam (nam/nữ)

   Thật ra nếu nói Vietnamese nghĩa là người Việt Nam nói chung :)

   Cám ơn bạn đặt câu hỏi nhé :D

 14. Cảm ơn bạn đã giải thích rõ hơn. Mình cũng nhầm lẫn wollen (muốn) và werden (sẽ). Chờ bài viết mới của tiengduc.net.

 15. Bạn cho mình hỏi cách chia sein ở thời tương lai dc k ?

  • Deutsch Lieber

   Chào bạn Thủy,

   Đây là Sein khi chia ở thì tuong lai bạn nhé:

   ich wäre
   du wärest
   du wärst
   er/sie/es wäre
   wir wären
   ihr wäret
   ihr wärt
   sie/Sie wären

   Ngoài ra sau này nếu bạn không biết động từ chia thế nào ở các thì, bạn có thể tham khảo trực tiếp tại trang web này nhé:

   http://konjugator.reverso.net/konjugation-deutsch-verb-sein.html

   • Mình nghĩ trên là giả định ?? Tương lai dùng wollen?

    • Deutsch Lieber

     Chào bạn Quynh Anh,

     cám ơn bạn đã nhắc mình nhé. Bản thân mình hay tự nhầm lẫn thì Konjunktiv II là tương lai của Sein :P

     để nói chính xác thì sein ở thì tương lai sẽ được chia như sau:

     Thì Futur 1:

     ich werde sein
     du wirst sein
     er/sie/es wird sein
     wir werden sein
     ihr werdet sein
     sie/Sie werden sein

     Konjunktiv 2: Dùng để Yêu cầu hay trình bày một vấn đề lịch sự hoặc là ước mơ.

     Hi vọng trong các tuần tới mình sẽ viết một bài về phần này :D

     Một lần nữa cám ơn bạn Quynh Anh đã góp ý nhé :)

Leave a Reply to duc fuc tap Cancel reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×