[GR] STARKE VERBEN NACH GRUPPEN

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

HỌC ĐỘNG TỪ MẠNH NHƯ CON VẸT NHƯNG CÓ HIỆU QUẢ
Nếu bọn vẹt phải học động từ mạnh thì chúng sẽ không để ý tới ý nghĩa của nhóm động từ đó mà chúng chỉ chờ một khẩu hiệu nhỏ là sẽ lặp bặp ngay một tràng chữ mà chúng đã thuộc trong đầu mặc dầu chúng không hiểu chúng đang nói gì.
Hôm nay chúng ta cũng học đám động từ mạnh như bọn vẹt, nghĩa là chúng ta trước hết không cần để ý nghĩa của động từ đó tiếng Việt là gì, không cần biết dạng chia ở thì hiện tại là sao, mà chúng ta phải trả lời như vẹt khi nghe những khẩu hiệu của động từ ở dạng nguyên mẫu.
Chúng ta có thể so sánh việc học thuộc lòng động từ mạnh như một loại tập bắn vịt trời theo phản xạ. Nhớ là mỗi lần thấy vịt trời (động từ nguyên mẫu) hiện ra là phải bắn ngay hai phát đùng (quá khứ) đùng (hoàn thành), chỉ có thế thôi.
Như chúng ta biết, động từ mạnh chia thành 29 nhóm, vậy chúng ta phải từ từ học từng nhóm và đương nhiên chúng ta phải bắt đầu ở nhóm nhiều nhất và phần cuối là đám một động từ.

Khi thuộc hết các động từ mạnh, chúng ta sẽ không còn bị lừa khi khẩu hiệu là những động từ yếu hay lai vì chúng được chia với –te và ge…-t khi chúng ta đùng đùng.

1. EI – I – I
beißen biss gebissen
bleichen blich geblichen
gleichen glich geglichen
gleiten glitt geglitten
greifen griff gegriffen
kneifen kniff gekniffen
leiden litt gelitten
pfeifen pfiff gepfiffen
reißen riss gerissen
reiten ritt geritten
scheißen schiss geschis¬sen
schleichen schlich geschlichen
schleifen schliff geschliffen
schleißen schliß geschlissen
schmeißen schmiß geschmissen
schneiden schnitt geschnitten
schreiten schritt geschritten
spleißen spliss gesplissen
streichen strich gestrichen
streiten stritt gestritten
weichen wich gewichen

2. EI – IE – IE
bleiben blieb geblieben
gedeihen gedieh gediehen
leihen lieh geliehen
meiden mied gemieden
preisen pries gepriesen
reiben rieb gerieben
scheiden schied geschieden
scheinen schien geschienen
schreiben schrieb geschrieben
schreien schrie geschrie[e]n
schweigen schwieg geschwiegen
speien spie gespien
steigen stieg gestiegen
treiben trieb getrieben
weisen wies gewiesen
zeihen zieh geziehen

3. IE – O – O
biegen bog gebogen
bieten bot geboten
fliegen flog geflogen
fliehen floh geflohen
fließen floß geflossen
frieren fror gefroren
genießen genoß genossen
gießen goß gegossen
kriechen kroch gekrochen
riechen roch gerochen
schieben schob schoben
schießen schoß geschossen
schließen schoß geschlossen
sieden sod gesotten
sprießen sproß gesprossen
stieben stob gestoben
verdrießen verdroß verdrossen
verlieren verlor verloren
wiegen wog gewogen
ziehen zog gezogen

4. E – O – O
bewegen bewog bewogen
dreschen drosch gedroschen
fechten focht gefochten
flechten flocht geflochten
heben hob gehoben
melken molk gemolken
pflegen pflog gepflogen
quellen quoll gequollen
scheren schor, geschoren
schmelzen schmolz geschmolzen
schwellen schwoll geschwollen
weben wob gewoben

5. I – A – U
binden band gebunden
dingen dang gedungen
dringen drang gedrungen
finden fand gefunden
gelingen gelang gelungen
klingen klang geklungen
ringen rang gerungen
schlingen schlang geschlungen
schwinden schwand geschwunden
schwingen schwang geschwungen
singen sang gesungen
sinken sank gesunken
springen sprang gesprungen
stinken stank gestunken
trinken trank getrunken
winden wand gewunden
zwingen zwang gezwungen

6. E  – A – O
befehlen befahl befohlen
bergen barg geborgen
bersten barst geborsten
brechen brach gebrochen
empfehlen empfahl empfohlen
gelten galt gegolten
helfen half geholfen
nehmen nahm genommen
schelten schalt gescholten
schrecken schrak geschrocken
sprechen sprach gesprochen
stechen stach gestochen
stehlen stahl gestohlen
sterben starb gestorben
treffen traf getroffen
verderben verdarb verdorben
werben warb geworben
werfen warf geworfen
werden ward (wurde) geworden

7.  A – U – A
backen buk gebacken
fahren fuhr gefahren
graben grub gegraben
laden lud geladen
schaffen schuf geschaffen
schlagen schlug geschlagen
tragen trug getragen
waschen wusch gewaschen
wachsen wuchs gewachsen

8. E – A – E
essen aß gegessen
fressen fraß gefressen
geben gab gegeben
genesen genas genesen
geschehen geschah geschehen
lesen las gelesen
messen maß gemessen
sehen sah gesehen
stecken stak gesteckt
treten trat getreten
vergessen vergaß vergessen

9. A – IE – A
blasen blies geblasen
braten briet gebraten
fallen fiel gefallen
halten hielt gehalten
lassen ließ gelassen
raten riet geraten
schlafen schlief geschlafen

10. I – A – O
beginnen begann begonnen
gewinnen gewann gewonnen
rinnen rann geronnen
schwimmen schwamm geschwommen
sinnen sann gesonnen
spinnen spann gesponnen

11. AU - O – O
saufen soff gesoffen
saugen sog gesogen
schnauben schnob geschnoben

12. Ü – O – O
trügen trog getrogen
lügen log gelogen
küren kor gekoren

13. Ä – O – O
gären gor gegoren
wägen wog gewogen

14. Ö – O – O
löschen losch geloschen
schwören schwor geschworen

15. AU – IE – AU
hauen hieb gehauen
laufen lief gelaufen

16. I – A – E
bitten bat gebeten
sitzen saß gesessen

17. I – O – O
glimmen glomm geglommen
klimmen klomm geklommen

18. E – A – A
stehen stand gestanden
19. I – U – U
schinden schund geschunden
20. A – I – A
fangen fing gefangen
21. O – A – O
kommen kam gekommen
22. O – IE – O
stoßen stieß gestoßen
23. U – IE – U
rufen rief gerufen
24. EI – IE – EI
heißen hieß geheißen
25. IE – A – E
liegen lag gelegen
26. E – I  – A
gehen ging gegangen
27. Ä – I – A
hängen hing gehangen
28. Ä – A – O
gebären gebar geboren
29. U – A  – A
tun tat getan

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×