Uncategorized

[Üb] Bài Tập Ngữ Pháp về Akkusativ, Dativ, Genitiv, Nominativ

 

Übung 1.1_Präpositionen Übung 1.10_Genitiv_wieder
Übung 1.2_BestimmedenFall Übung 1.11_die_vier_fall1
Übung 1.3_Präpositionen Übung 1.12_die_vier_fall2
Übung 1.4_Personalpronomen Übung 1.13_die_vier_fall3
Übung 1.5_Präpositionen Übung 1.14_die_vier_fall4 
Übung 1.6_Präpositionen Übung 1.15_satz_vierfall
Übung 1.7_Präpositionen Übung 1.16_die_vier_fall5
Übung 1.8_Dativ_wiederholung Übung 1.17_die_vier_fall6
Übung 1.9_Genitiv_wiederholung1 Übung 1.18_die_vier_fall7
 

[Üb] Bài Tập Từ Vựng A1-A2 (Cái Này Là Cái Gì ?)

 

Übung 1.1 Beruf Übung 1.2 Fruhstuck
Übung 1.3 Inderstadt Übung 1.4 amtelefon
Übung 1.5 Zahlen Übung 1.6_wieheisstdas
Übung 1.7_wieheisstdas Übung 1.8_wieheisstdas
Übung 1.9_wieheisstdas Übung 1.10_wieheisstdas

Hello world

 

Hello world

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.