Download

[Üb] Bài Tập Ngữ Pháp về Akkusativ, Dativ, Genitiv, Nominativ

 

Übung 1.1_Präpositionen Übung 1.10_Genitiv_wieder
Übung 1.2_BestimmedenFall Übung 1.11_die_vier_fall1
Übung 1.3_Präpositionen Übung 1.12_die_vier_fall2
Übung 1.4_Personalpronomen Übung 1.13_die_vier_fall3
Übung 1.5_Präpositionen Übung 1.14_die_vier_fall4 
Übung 1.6_Präpositionen Übung 1.15_satz_vierfall
Übung 1.7_Präpositionen Übung 1.16_die_vier_fall5
Übung 1.8_Dativ_wiederholung Übung 1.17_die_vier_fall6
Übung 1.9_Genitiv_wiederholung1 Übung 1.18_die_vier_fall7
 

[Üb] Bài Tập Từ Vựng A1-A2 (Cái Này Là Cái Gì ?)

 

Übung 1.1 Beruf Übung 1.2 Fruhstuck
Übung 1.3 Inderstadt Übung 1.4 amtelefon
Übung 1.5 Zahlen Übung 1.6_wieheisstdas
Übung 1.7_wieheisstdas Übung 1.8_wieheisstdas
Übung 1.9_wieheisstdas Übung 1.10_wieheisstdas

[Üb] Bài Tập Từ Vựng (Giống Các Danh Từ)

 

Übung 1.1 Herunterladen Übung 1.2 Herunterladen
Übung 1.3 Herunterladen Übung 1.4 Herunterladen
Übung 1.5 Herunterladen Übung 1.6 Herunterladen
Übung 1.7 Herunterladen Übung 1.8 Herunterladen
Übung 1.9 Herunterladen Übung 1.10 Herunterladen
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.