Bài Tập Ngữ Pháp

Bài Tập Online : Reflexive Verben 3 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 3

Reflexive Verben 3 (Dritte Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Präpositionen mit Akkusativ, Dativ oder Genitiv

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ oder Genitiv

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(12 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Wo oder Wohin (Präpositionen)

Wo oder Wohin (Präpositionen) (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(12 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Der Passivsatz 1 (Câu Bị Động) – Bài Số 1

Der Passivsatz 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Reflexive Verben 2 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 2

Reflexive Verben 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.