Bài Tập Ngữ Pháp

Bài Tập Online : Modalverben Übung 1

Modalverben 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(7 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Präpositionen Übungen

Präpositionen 

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Das Perfekt 2 – Bài Số 2

Das Perfekt 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Die Konjunktionen 2 – Bài Số 2

Konjunktionen 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Die Konjunktionen 1 – Bài Số 1

Konjunktionen 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.