Author Archives: ducfuctap

ducfuctap

REFLEXIVE VERBEN – ĐỘNG TỪ PHẢN THÂN

 

Động từ phản thân luôn luôn:
1. cần đại từ phản thân (ví dụ -> sich)
2. được chia thàn hai nhóm thật và giả (echte und unechte Reflexive Verben)
3. đại từ phản thân tùy theo nghĩa có thể ở trực cách/Akk hay gián cách/Dat
4. động từ phản thân thường đi chung với một giới từ

- động từ phản thân ở nguyên mẫu lúc nào cũng có “sich” đi kèm
sich kämmen (chải đầu), sich waschen (rửa rái), sich betrinken (nhậu đến say)….

- ‘đại từ phản thân’ khác biệt với “đại từ nhân xưng” ở ngôi ba/số ít hay số nhiều
nhân xưng Akk/Dat: ihn, es, sie/ihm, ihr -> phản thân: sich | số ít
nhân xưng Akk/Dat: sie, Sie/ihnen, Ihnen -> phản thân: sich | số nhiều

- động từ phản thân là thật khi đại từ phản thân không thể bỏ đi được
- động từ phản thân là thật khi đại từ phản thân không thể thay thế bằng từ nào khác được
- đặc biệt là không thể hỏi về đại từ phản thân được
ví dụ
• ich erhole mich (tôi hồi dưỡng) -> ich erhole ? = vô nghĩa nếu bỏ “mich”
• ich erhole ‘den Mann’ (tôi hồi dưỡng người đàn ông) = vô nghĩa
• wen erhole ich? (tôi hồi dưỡng ai?) = vô nghĩa khi hỏi về “mich”

- der alte Mann betrinkt sich (ông lão nhậu say sưa) -> der alte Mann betrinkt ? = vô nghĩa nếu bỏ “sich”
- der alte Mann betrinkt ‘sie’ (ông lão nhậu say cô ấy) = vô nghĩa khi thay ‘sich’ bằng từ khác
- wen betrinkt der Mann? (ông lão nhậu say ai?) = vô nghĩa khi hỏi về đại từ ‘sich’

VÍ DỤ: một vài động từ phản thân thật ->
sich ở AKKusativ
sich auskennen (biết rõ), sich beeilen (vội vả, hối hả), sich bewerben (nộp đơn xin), sich betriken (uống say), sich erholen (phục hồi), sich ereignen (xảy ra), sich räuspern (tằng hắng), sich schämen (xấu hổ), sich verirren (lầm đường, lạc lối), sich verlieben in+A (mê, thương ai)
sich ở Dativ
sich etw. aneignen (trau dồi, tiếp thu), sich etw. anmaßen (tự quyết định), sich etw. einbilden (tự nghĩ, tự suy tưởng, tưởng tượng)

- động từ phản thân là giả khi đại từ phản thân có thể bỏ đi được
- động từ phản thân là giả khi đại từ phản thân có thể thay thế bằng từ nào khác mà ý chính vẫn giữ
- có thể hỏi về đại từ phản thân được
ví dụ
• ich rasiere mich (tôi cạo râu tôi) -> ich rasiere? = tôi cạo râu, khi bỏ “mich” vẫn còn hiểu được
• ich rasiere ‘den Mann’ (tôi cạo râu người đàn ông) = ok! tôi là thợ hớt tóc
• wen rasiere ich? (tôi cạo râu ai?) = “mich” (râu tôi) oder “den Mann” (râu của khách)

* ich wasche mich, ich wasche mein Hemd (tôi rửa người, tôi giặt áo)
+++ khi đổi đại từ phản thân bằng từ khác, ý chính không thay đổi
* ich wasche mir die Hände, ich wasche meine Hände (tôi rửa tay tôi)
+++ ‘mir’ ở đây là một đại từ phản thân giả có thể thay bằng mạo từ sở hữu được
+++ nếu động từ phản thân đi với một túc từ trực tiếp (vật) thì đại từ phản thân phải ở gián tiếp (người)

• động từ “sich lassen” được dùng để thế vì cho “thể bị động”
Die Fenster lassen sich öffnen. = Die Fenster können geöffnet werden. (cửa sổ có thể mở được)
Der Stoff lässt sich gut waschen. = Der Stoff kann gut gewaschen werden. (vải này dễ giặt)

• nhiều động từ phản thân được dùng thế vì “thể bị động”
Die Tür öffnet sich. = Die Tür wird geöffnet. (cửa tự mở hay bị gió mở)
Es wird sich schon eine Lösung finden. = Es wird schon eine Lösung gefunden werden. (thế nào cũng tìm ra được một giải pháp)
Die neue CD verkauft sich gut. = Die neue CD wird gut verkauft. (CD này bán được lắm)

PASSIV – BỊ ĐỘNG THỂ

 

PASSIV – thể bị động
Passiv có hai dạng phải để ý: Vorgangspassiv (VP = quá trình bị động) và Zustandspassiv (ZP = trạng thái bị động). Zustandspassiv là hậu quả của Vorgangspassiv.

• Trước khi đổi sang Passiv (VP) chúng ta phải có một câu Aktiv (chủ động)
• Để đổi sang được Passiv, câu Aktiv phải đạt được những điều kiện như sau:
1. trong câu Aktiv phải có một túc từ (hay tân ngữ) trực tiếp (Akkusativobjekt)
2. chủ từ trong câu Aktiv phải là một tác nhân hay thủ phạm (der Täter)
3. động từ trong câu Aktiv phải chỉ một hành động hay tác động
4. nếu trong câu Aktiv không có túc từ trực tiếp thì chỉ đổi được qua Passiv với chủ từ khiếm danh “es” ở ngôi ba

Cách đổi từ AKTIV qua PASSIV:
1. “Túc từ trực tiếp” của câu Aktiv -> “chủ từ” của câu Passiv
2. “Chủ từ” của câu Aktiv -> “tác nhân/thủ phạm” của câu Passiv
3. Động từ của câu Aktiv -> “werden+Partizip II của động từ Aktiv” trong câu Passiv
4. Các “thì” sẽ không thay đổi khi biến Aktiv -> Passiv
5. Partizip II của “werden” là “geworden”.
Trong câu Passiv Perfekt “geworden” -> “worden” cho dễ đọc

Ví dụ:
Động từ yếu tác động (fällen/đốn, säugen/cho uống, tränken/cho uống….. )
• (Aktiv) Der Mann fällt den Baum. -> (Passiv) Der Baum wird ‘von’ dem Mann (Täter) gefällt.
Động từ hành động
• (A) Das Kind hat den Hund geschlagen. -> (P) Der Hund ist geschlagen worden.
Động từ intransitiv (không cần túc từ trực tiếp)
• (A) Man arbeitet auch sonntags. -> (P) Es wird auch sonntags gearbeitet.
Động từ chỉ sự nhận, có, sở hữu
• (A) Er erhielt den Nobelpreis. -> không có Passiv vì “erhalten” không chỉ một tác động
Động từ đi với Dativ hay đi với giới từ
• (A) Sie hat dem Lehrer geholfen. -> Dem Lehrer ist geholfen worden.

Động từ nào không đổi qua Passiv được:
1. động từ phản thân / reflexive Verben
2. động từ chỉ sự nhận, sở hữu /bekommen, erhalten, behalten, besitzen, kriegen
3. động từ chỉ sự chứa đựng / enthalten, fassen, beinhalten
4. động từ chỉ số lượng / betragen, wiegen, messen, kosten
5. động từ xê dịch ở Perfekt chia với ‘sein’ / fahren, gehen, laufen
6. động từ trạng thái Perfekt đi với ‘sein’ / sein, bleiben
7. động từ đổi trạng thái đi với ‘sein’ / aufwachen, wachsen, durchfallen
8. động từ khiếm danh / es regnet, es schneit, es donnert, es friert, es geht, es gibt
9. thái động từ / wollen, müssen, können, dürfen, mögen, sollen
10. động từ chỉ cảm xúc / hören, sehen, fühlen, spüren

Passiversatz – thế vì Passiv
- Der Motor kann ersetzt werden (máy thay được) -> Passiv
• thế bằng tính từ –bar, -lich, fähig, –abel -> Der Moter ist ersetzbar.
• thế bằng sein+zu+Infinitiv -> Der Motor ist zu ersetzen.
• thế bằng sich lassen+Infinitiv -> Der Motor lässt sich ersetzen.
• thế bằng Gerundiv (zu+Partizip I) -> Der zu ersetzende Motor..
• thế bằng gehören+Partizip II ->
- Der Motor gehört ersetzt. = Der Motor muss ersetzt werden.
• thế bằng bekommen+Partizip II ->
- Dem Schüler bekommt das Passiv erklärt. = Dem Schüler wird das Passiv erklärt.

Aktiv -> Vorgangspassiv -> Zustandspassiv
(sau một quá trình ta có một trạng thái mới)
(A) Man öffnet die Tür -> (VP) Die Tür wird geöffnet -> (ZP) Die Tür ist geöffnet.
(A) Anh ta mở cửa -> (VP) Cửa bị mở -> (ZP) Cửa đang mở tung

Vorgangspassiv -> còn được gọi là werden-Passiv
Zustandspassiv -> còn được gọi là sein-Passiv

The Value of Review in Investigation Publishing

 

As being a learner, you actually are likely publish countless the event experiments throughout your informative line of business. The matter that a number of recent pupils own is really because they arent basically assured how to write a good secondary education research study at the or even phase. Other sorts of dealt with children need ease research study composing for the reason that can be not having enough period to make each of them. Irrespective of the reasons might need our tailor-made research study publishing expertise located at internet site, were at this site to lead the most effective example studies promised. Read More »

How exactly to Compose a Research Query for Research Reports

 

Your report producing service is here to provide you with an answer to any essay plus academic worries. We have been these to provide you programs that enable you to go your own and unfortunately your informative homework as well as simultaneously assisting you to obtain a bigger quality. We can easily work to particularly firm work deadlines guaranteeing that inventors struggling to undertake the work in timely manner after that you can check out america and we’ll complete the work for your needs. Read More »

How Triangulation Strengthens Research

 

Web Guide Files An approach to Grow your Course Study Here’s how to refrain from doing an ebook submit: record all the things happens in the ebook. You might realize you have been executing a quite in depth undertaking, and some tips, one is, alternatively professor has already probably immediately what is booklet. No matter if he by no means, might figure it out. Charged hunting for something of you. Despite the fact that a magazine believe that a lot more in comparison to meticulous retelling from the book’s activities would force a lot of deliberation over your account, effectively it might be significantly less painstaking together with boring progression compared to what getting in an exhaustive story to finish. Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.