Author Archives: Deutsch Lieber

Deutsch Lieber

[Mär] Bảy Con Quạ – Die sieben Raben

 

DieSiebenRaben

Ngày xưa, có một người sinh được bảy con trai, nhưng không có con gái, cầu mãi cũng chẳng được. Mãi về sau, vợ có mang, bác ta chứa chan hy vọng; quả nhiên đứa con ra đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con gái lại bé quá.

Read More »

[Gr] DATIV (Tặng Cách)

 

Mindmap3Dativ.cwk

I. Khái Niệm:

Câu hỏi của Dativ thường là Wem (Của ai ? Cho ai ?)
z.B:
  1. Der Ball von dem Kind.     –>  Von WEM ?
                                              –>  Dem Kind (Objekt im Dativ)
    2.  Der Arzt hilft dem Patienten  –>  WEM hilft der Arzt ?
                                     –>   Dem Patienten (Objekt im Dativ)

Read More »

[Gr] NOMINATIV (Chủ Cách)

 

I. Khái Niệm:

Câu hỏi của Nominativ thường dùng từ để hỏi là Wer oder Was (Ai ?, Cái gì ?)
z.B:
  1. Tina trinkt den Kakao.     –>  WER trinkt den Kakao ?
                                              –>  Tina
    2.  Das Lied ist toll  –>  WAS ist toll ?
                                     –>  Das Lied

Read More »

[Gr] AKKUSATIV (Trực Cách)

 

Akkusativ

I. Khái Niệm:

Câu hỏi của akkusativ thường dùng từ để hỏi là Wen oder Was (Cái gì ?, Ai làm cái gì ?)
z.B:
  1. Das Mädchen trinkt den Kakao.     –>  WAS trinkt das Mädchen ?
                                                     –>  Den Kakao (Objekt im Akkusativ)                                      
    2.  Tina trifft die Freundin  –>  WEN trifft Tina ?
               –>  Die Freundin (Objekt im Akkusativ)

Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.