Author Archives: Deutsch Lieber

Deutsch Lieber

Bài Tập Online : Die Konjunktionen 1 – Bài Số 1

Konjunktionen 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Das Perfekt 1 – Bài Số 1

Das Perfekt 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(Điền từ vào chỗ trống, 10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Der Passivsatz 2 (Câu Bị Động) – Bài Số 2

Der Passivsatz 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Die Pluralbildung 2 (Danh Từ Số Nhiều) – Bài Số 2

Pluralbildung 1 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Die Pluralbildung 1 (Danh Từ Số Nhiều) – Bài Số 1

Pluralbildung 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.